Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:
RUTAINÉ PINTÉR ERIKA E.V. ( Nyilvántartási száma: 55075424 ) a továbbiakban: Adatkezelő
Székhely: 6722 Szeged, Jósika utca 45.
Weboldal címe: https://irenke-weddingdress.hu
Adószáma: 56430821-1-26 Statisztikai számjele: 56430826-4791-231-06
Főtevékenysége: 479102 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Kapcsolattartási e-mail: irenke.weddingdress@gmail.com
Kapcsolattartási telefon ( egyben „viber” ) elérhetőség: (+36)30/281-5783

Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerinti általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak való megfelelés érdekében az általános adatvédelmi rendeletében meghatározottak szerint vállal kötelezettséget arra, hogy a részére átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a szükséges mértékben, a szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásának céljából használja fel, a megrendelő hozzájárulása nélkül nem továbbít, nem hoz nyilvánosságra, és nem tesz hozzáférhetővé személyes adatokat, kivéve, ha erre jogszabály alapján köteles.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyeket  állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül megilleti, ezen természetes személyeket megillető  alapvető a személyes adataik védelméhez való jogra különösen kiterjed.

 

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a vállalkozás által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

Az adatkezelő az adatkezelés során a megrendelő által megadott személyes adatokat ( személyes adatolyan adat, vagy bármely információ, mely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozik; amely alapján azonosítható az érintett, vagy amely alapján közvetlen vagy közvetett módon – különösen valamely azonosító, például név, lakcím, szám, képfelvétel, időpont, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai vagy már azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján – azonosítható ) nyilvántartási rendszerében ( nyilvántartási rendszer: olyan adatállomány, mely  a személyes adatok bármely módon tárolja, és amely tagolt állománya meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető ) kizárólag gazdasági tevékenységének folytatásához szükséges mértékben tárolhatja, aképpen, hogy biztosítja, hogy az kizárólag saját felhasználásra legyen elérhető.

Az adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon köteles végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság), a vállalkozás a személyes adatok tárolását csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végezheti, és azokat nem kezelheti a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség), a szolgáltatás szempontjából időszerűen, és relevánsan, aképpen, hogy az azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

Adatkezelő technikai intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát, és időszerűen gondoskodik az adatok törléséről.

Az adatkezelő elkötelezett a honlapot felkereső személyek személyes adatainak,- és magánélethez fűződő jogainak tiszteletben tartása és védelme iránt. Az adatkezelés biztosítja a megrendelők és a honlapot látogató személyek személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezelését és védelmét.

Adatkezelő tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a megrendelés jellegéből adódóan elengedhetetlenül szükséges bizonyos típusú személyes adatok ismerete, így amennyiben a felhasználó az adatkezeléssel, vagy annak módjával nem ért egyet, úgy jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést folytatni.

Adatvédelmi eljárást illetően észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az adatkezelő jogosult és köteles felvilágosítást adni, illetve a panaszt kezelni. Panaszkezelés hiányában az érintett az adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott sérelem miatt, vagy az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggésben személyiségsértés okán az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintett jogosult a személyes adatainak kezelésével összefüggő jogsérelem miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu – továbbiakban „NAIH”) vizsgálatot kezdeményezni, akkor is, ha annak közvetlen veszélye fennáll fent.

A webhely nyilvános, az ahhoz történő hozzáférés nem áll korlátozás alatt, a személyes adatok megadása, kizárólag konkrét megrendeléssel összefüggésben szükséges. Személyes adatok a weboldalhoz történő hozzáféréshez nem szükségesek, böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása.

Adatkezelő Webáruházán történő vásárláskor a megrendelő által megjelölt szállítási mód alapján, a megrendelő nevét, szállítási címét (e-mail cím és telefonszám) jogosult a szállítás időpontjának egyeztetése érdekében harmadik személy vagy szolgáltató részére kiadni, a termék megrendelő részére történő kézbesítése céljából.

 

Az adatkezelő által használt szállítói szolgáltatók (adatfeldolgozó):

Futárszolgálat vagy GLS pont választása esetén:

FOX Post

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755, adószáma: 12369410-2-44)

OTP Mobil Kft  SimplePay http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Az adatkezelésben érintett egyéb vállalkozások:

Könyvelő:
Név: Dr. Kovács Tímea
Cím: Szeged, Hétvezér u. 49/A.

Tárhely szolgáltató:
Név: Rackhost Zrt.
Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Elérhetőségek: +36 1 445 1200, info@rackhost.hu

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25034644-2-10 Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9. Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. Üzleti tevékenység helye: Magyarország Telefon: +36 1 999 0369 E-mail: info@foxpost.hu

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

Adatkezelő 2020. 08. 29. napjától történő hatállyal az ÁSZF – ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben biztosítja a weboldal látogatói, és megrendelői számára a személyes adatok teljeskörű védelmét.